Bild & Kultur har ambitionen att ge våra kunder en hög och jämn kvalitet på det arbete vi utför. Vi vill också hålla en hög kvalitet i kontakten med våra kunder genom god tillgänglighet och snabba återkopplingar. Målet är nöjda kunder och långsiktiga affärsrelationer. Vi når en hög kvalitet genom systematiskt utförda uppgifter och en systematisk granskning av våra jobb.

Kvalitetsledning

För att uppnå en högkvalitativ, genomarbetad slutprodukt finns inga genvägar.

 • Vi är alltid flera personer inblandade i varje uppdrag.
 • Vi inhämtar ofta synpunkter från personer i olika målgrupper för att produkten ska ”landa rätt”.
 • För oss inom företaget är det viktigt med transparens och teamwork då vi alla kan bidra med idéer, erfarenheter och kunskap till varandras projekt.
 • Noggrann språkgranskning och korrekturläsning är alltid i fokus.
 • Att följa upp och återkoppla till kunden efter utfört jobb är en del i vårt kvalitetsarbete.

Förbättrings- och utvecklingsarbete

Vi driver ett ständigt pågående förbättringsarbete, både genom att dra erfarenheter från egna projekt, men även genom att granska andras arbeten.

 • Stor, dynamisk exempelbank med goda och dåliga exempel på lösningar.
 • Vi utbildar oss för att möta marknadens krav och ser till att följa med i teknikutvecklingen genom att ha uppdaterad yrkesanpassad programvara och pigga, kraftfulla datorer.
 • Ständigt pågående effektivisering och uppsäkring av våra arbetssätt, genom till exempel serversystem och molntjänster för överföring och lagring av data.
 • Eventuella reklamationer hanteras omgående.

Mötessystematik, tidsredovisning och arkivering

Vi har en tät intern kommunikation och engagerade medarbetare.

 • Vid vårt veckomöte går vi igenom alla projekt utifrån ett Leanperspektiv. Mötet syftar till avrapportering och planering av pågående arbeten och arbetsfördelning. Vi utvärderar också genomförda jobb och diskuterar vad som funkat bra eller kan förbättras.
 • Vi använder oss av ett digitalt tidsredovisningssystem i vilket vi för in arbetad tid för varje kund/projekt. Samma program används för offerter och fakturering.
 • Vi sparar systematiskt kunders underlag, underleverantörers offerter och färdiga produkter både fysiskt och digitalt för varje uppdrag. Det är enkelt för kunden att kontakta oss för tidigare producerat jobb.

 

Miljöansvar

Alla inom företaget tar ett aktivt miljöansvar enligt en dokumenterad rutin. Vi sopsorterar, använder energisnåla glödlampor, och försöker i första hand sälja utbytt teknisk utrustning på andrahandsmarknaden eller lämna till återvinningscentralen.

Längre resor görs i första hand med tåg. Vid investeringar i företaget och i val av underleverantörer är miljöpåverkan avgörande vid vårt val. Vi anlitar endast tryckerier med systematiserat miljöarbete.

Vi förbrukar grön el från vattenkraft hos det lokala elkraftbolaget SkyllbergsKraft.